การสมัครสมาชิก

 *หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครสมาชิก 
1. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ใบ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าง 1 ใบ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
4. สำเนาบัติผู้รับผลประโยชน์ 1 ใบ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์ 
	  1 ใบ
**เอกสารทั้งหมดต้องกรองข้อมูลให้ครบ
ถ้วน พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร นำไปยื่นที่
สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยา
ลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อได้รับการติดต่อ 
ต้องเข้ารับการอบรม หรือที่กรรมการเห็น
สมควร